Warunki korzystania

Niniejsza Umowa z Użytkownikiem (dalej - Umowa) określa zasady interakcji między stronami podczas oferowania do zamówienia towarów (usług) i ich zakupu na platformie internetowej GARNE.COM.UA, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem strony internetowej i/lub aplikacje mobilne

 

1. WARUNKI

1.1. Jakiekolwiek korzystanie z platformy internetowej GARNE.COM.UA, w tym odwiedzanie strony internetowej GARNE.COM.UA i aplikacji mobilnych GARNE.COM.UA, przeglądanie informacji, korzystanie z usług, odbywa się zgodnie z warunkami Umowa użytkownika , która obejmuje warunki wymienione poniżej, a także warunki wymienione w odpowiednich sekcjach (stronach) witryny internetowej GARNE.COM.UA oraz w aplikacjach mobilnych GARNE.

1.2. Korzystając z platformy internetowej GARNE.COM.UA, w tym między innymi poprzez rejestrację na niej i/lub zakup Produktów, Kupujący bezwarunkowo akceptuje wszystkie warunki Umowy użytkownika, zgadza się ich przestrzegać i ponosi odpowiedzialność za konsekwencje nieznajomości z nimi. / p>

1.3. Terminy użyte w Umowie z Użytkownikiem mają następujące znaczenie:

1.3.1. Administrator - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „GARNE GROUP”, kod USREOU 41521141, adres: ul. Katedra BOS, bud. 233, lok. 195, Równe, obwód rówieński, Ukraina, 33024, która jest właścicielem Witryny i Aplikacji i określa kolejność ich używania.

Administrator wykonuje funkcje związane z obsługą organizacyjno-techniczną oferowania Produktu przez Sprzedawcę w Serwisie/w Załącznikach oraz organizacją interakcji Kupującego ze Sprzedającym w przypadku zakupu Produktu przez Kupującego

1.3.2. Karta produktu to strona Witryny / Aplikacji, która zawiera informacje o Produkcie i warunkach jego zakupu.

1.3.3. Koszyk to strona Witryny / Aplikacji, na której gromadzona jest lista Produktów wybranych przez Kupującego przed złożeniem zamówienia.

1.3.4. Platforma internetowa GARNE.COM.UA — strona internetowa identyfikowana przez adres internetowy https://GARNE.COM.UA (dalej - Witryna ) i aplikacja mobilna GARNE (zwany dalej Załącznikiem), który sprzedaje Produkty, składa zamówienia i śledzi zamówienia, wymienia opinie oraz prowadzi działania promocyjne i marketingowe.

1.3.5. Kupujący — każda osoba, która ma prawo do dokonywania zakupów na platformie internetowej GARNE.COM.UA.

1.3.6. Sprzedawca (Dostawca) - każda osoba prawna (rezydent lub nierezydent Ukrainy), osoba fizyczna-przedsiębiorca i osoby niebędące rezydentami Ukrainy, które umieszczają i sprzedają swoje oferty na GARNE.COM.UA online Platforma. Produkty, które mają być zamawiane przez Kupujących zgodnie z warunkami Umowy użytkownika.

W niektórych przypadkach Administratorem może być sprzedawca w serwisie internetowym GARNE.COM.UA i w takim przypadku jego nazwa jest wskazana jako sprzedawca (dostawca) w Dowodzie Towaru dla zakupionego towaru.

1.3.7. Produkty — towary, prace i usługi oferowane przez Sprzedających i dostępne do zakupu przez Kupujących na platformie internetowej GARNE.COM.UA.

1.3.8. Profil - osobista strona Kupującego w Witrynie / w Aplikacji, która zawiera dane rejestracyjne i kontaktowe Kupującego, a także informacje związane z korzystaniem przez niego z platformy internetowej GARNE.COM.UA.

 

2. REJESTRACJA. PROFIL KUPUJĄCEGO

2.1. Produkty na platformie internetowej GARNE.COM.UA można zamawiać i kupować wyłącznie do osobistego niekomercyjnego użytku (konsumpcja).

2.2. Kupującym na platformie internetowej GARNE.COM.UA może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność cywilną.

2.3. Rejestrując się i/lub kupując Produkty na platformie internetowej GARNE.COM.UA, osoba zaświadcza, że:

 • ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność cywilną i będzie kupował Produkty wyłącznie do osobistego niekomercyjnego użytku (konsumpcja);
 • zapoznał się, bezwarunkowo akceptuje i zgadza się ze wszystkimi warunkami Umowy użytkownika oraz warunkami określonymi w sekcjach (stronach) Witryny, Dodatku;
 • jest świadomy, bezwarunkowo akceptuje i zgadza się przestrzegać wszystkich warunków Umowy użytkownika;
 • wskazuje dane (imię i nazwisko, telefon komórkowy, adres e-mail itp.), które są prawdziwe i należą do niej lub są autoryzowane na jej własnym koncie w sieci społecznościowej;
 • wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych podmiotom trzecim (w tym podmiotom zagranicznym relacji danych osobowych), ich przetwarzanie, przechowywanie, przekazywanie i wykorzystywanie w celu i na warunkach określonych w Umowie z Użytkownikiem oraz zaświadcza o otrzymaniu informacji o właściciel danych osobowych, skład i treść zebranych danych osobowych, przysługujące mu prawa wynikające z przepisów prawa, cel zbierania danych osobowych oraz osoby, którym przekazywane są jego dane osobowe.
 • jednoznacznie wyraża zgodę na kierowanie przez Sprzedającego (w tym jego pełnomocników) oraz otrzymywanie przez Kupującego czeków towarowych i/lub czeków fiskalnych (w przypadku rozliczenia przez Sprzedającego za pomocą rejestratora transakcji rozliczeniowych) za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji w w formacie elektronicznym (w tym adres e-mail, adres e-mail, SMS, Viber, Telegram, WhatsApp, wiadomości Push, umieszczenie w Profilu kodu QR zakupionego produktu lub przesłanie go w wyżej opisany sposób do Kupującego itp. ) zgodnie ze szczegółami podanymi w Profilu i/lub podczas składania zamówienia oraz wyraża zgodę na otrzymywanie czeków fiskalnych od usług przekazu pieniężnego i/lub dostawy przy płatności za zakupiony towar.

W tym przypadku:

w przypadku wysłania czeków i/lub czeków fiskalnych (w przypadku płatności przez Sprzedawcę za pośrednictwem rejestratora transakcji rozliczeniowych) w formie elektronicznej (jeden lub więcej z powyższych środków) Kupujący jednoznacznie potwierdza ich otrzymanie na moment zakupu dowód kierunku od Sprzedającego jest niepodważalnym dowodem odbioru przez Kupującego);

2) w przypadku płatności przelewem i/lub usługą doręczenia, Kupujący jednoznacznie potwierdza otrzymanie odpowiedniego czeku fiskalnego, który wystawiony jest przez taki podmiot, w momencie zapłaty za zakupiony towar.

/p>

2.4. Podczas korzystania z platformy internetowej GARNE.COM.UA Kupujący ma prawo do korzystania wyłącznie z tych danych osobowych, kart bankowych, rachunków bankowych, dokumentów, które zgodnie z prawem należą do niego (wystawione na jego nazwisko w sposób przewidziany prawem).

2.5. Dane Kupującego podane podczas rejestracji i/lub zakupu Produktu w Serwisie/w Aplikacji są przechowywane przez Administratora i mogą być wyświetlane w jego Profilu oraz wykorzystywane przez Administratora oraz Sprzedających w dalszej realizacji i/lub realizacji zamówień Kupującego

2.6. Kupujący ma prawo do zmiany i uzupełnienia danych podanych przez niego w Profilu przez cały okres zakupów na platformie internetowej GARNE.COM.UA.

2.7. Publikując swoje oferty produktów na stronie internetowej GARNE.COM.UA, Sprzedawca wyraża zgodę i zgadza się przestrzegać niniejszej Umowy użytkownika, w tym wszystkich warunków określonych poniżej oraz w odpowiednich sekcjach (stronach) Witryny/Dodatków.

 

3. SPOSOBY OFEROWANIA PRODUKTÓW

Produkty mogą być oferowane w stałym katalogu (oferty regularne) i/lub w Promocjach (oferty specjalne według modelu sprzedaży flash).

3.1. Zakup Produktów w Promocjach i Wyprzedaży odbywa się na warunkach Umowy z Użytkownikiem, pod warunkiem, że warunki, na jakich Produkty oferowane są do zakupu obowiązują przez ograniczony czas od kilku godzin do kilku dni oraz w ograniczonym ilości (jednostronna decyzja Sprzedającego); / p>

3.2. Promocje i wyprzedaże nie są działaniami promocyjnymi.

3.3. Warunki oferowania Produktów w Aplikacjach mogą różnić się od warunków oferowania tych samych Produktów w Witrynie. Zamówienie Produktów jest realizowane na warunkach dotyczących sposobu korzystania z platformy internetowej GARNE.COM.UA (Strona lub Dodatki), za pomocą której Kupujący złożył takie zamówienie.

 

4. WARUNKI ZAKUPU

4.1. Zamówienia są składane i realizowane na platformie internetowej GARNE.COM.UA zgodnie z:

 • warunki niniejszej Umowy użytkownika i sekcje (strony) Witryny / Aplikacji;
 • warunki określone w Karcie Produktu, na stronie zamówienia, w dokumentacji towarzyszącej/serwisowej oraz w dokumentach rozliczeniowych;
 • warunki sprzedaży określone przez Sprzedawcę danego Produktu.

4.2. Oferta Sprzedawcy zawarcia umowy sprzedaży zawarta jest w Karcie Produktu w Serwisie, która zawiera informacje o produkcie, jego cenie i właściwościach. Zamawiając towary w Serwisie, Kupujący przyjmuje ofertę Kupującego i zawiera z nim umowę. W porozumieniu z Administratorem Sprzedawca może ustalić dla Kupujących szczególne warunki umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez niego na platformie internetowej GARNE.COM.UA. Szczególne warunki umowy sprzedaży Produktów, ustalone przez Sprzedawcę, umieszczane są na Stronie w Karcie Produktu dla odpowiednich Produktów poprzez umieszczenie ich treści (tekstu lub innego opisu) lub umieszczenie linku do źródła, w którym ich treść jest określony. Składając zamówienie na Produkty, dla których określone przez Sprzedawcę Szczególne Warunki Umowy Sprzedaży umieszczone są w Serwisie w Karcie Produktu, Kupujący oświadcza, że ​​w pełni zapoznał się z tymi warunkami i bez zastrzeżeń je akceptuje. Warunki Umowy użytkownika i sekcje (strony) Witryny / Załączniki, które nie są sprzeczne ze specjalnymi warunkami umowy sprzedaży ustalonymi przez Sprzedawcę podczas oferowania zamówienia towarów (usług) i zakupu ich na stronie internetowej GARNE.COM. UA są ważne i stosowane w zwykły sposób dla wszystkich stron interakcji.

4.3. W celu uzyskania wszelkich niezbędnych, dostępnych, rzetelnych i aktualnych informacji o Produkcie lub Sprzedawcy, z jakiegokolwiek powodu nieotrzymanego bezpośrednio w Serwisie lub Aplikacji, Kupujący musi skontaktować się z Administratorem lub Sprzedawcą. W Karcie Towaru może być również wskazana nazwa handlowa Sprzedających, którzy samodzielnie organizują dostawę zamówień i przyjmowanie zwracanych towarów.

4.4. Administrator oraz Sprzedawcy dokładają wszelkich starań, aby informacje o Produktach były jak najdokładniejsze. Aby w pełni wyświetlić informacje o Produkcie, Administrator i Sprzedawca mają prawo w każdej chwili poprawiać błędy, zmieniać lub aktualizować informacje o Produkcie.

4.5. Administrator i Sprzedający nie mają wobec Kupującego obowiązku sprzedaży Produktów spełniających warunki określone błędnie.

4.6. Zamówienie, którego warunki zostały podane w Serwisie/w Załączniku z błędem, w szczególności w przypadku popełnienia błędu w cenie Produktu, nie jest zawierane i nie rodzi zobowiązania Sprzedającego i Kupującego do zakupu i sprzedawać Produkty, chyba że obie strony uzgodnią inaczej. W takim przypadku Administrator/Sprzedawca może anulować zamówienie Kupującego i zwrócić pieniądze wpłacone za Produkt (jeśli zostały już opłacone przez Kupującego) lub zaoferować Kupującemu zapłatę prawidłowej kwoty wartości Produktu.

4.7. Ze względu na specyfikę reprodukcji obrazów przez różne urządzenia techniczne, niektóre kolory obrazu Produktu na stronach Serwisu/Aplikacji mogą nieznacznie różnić się od jego rzeczywistych kolorów.

4.8. Dane Sprzedawcy konkretnego Produktu wskazane są w dokumentach towarzyszących (dokumenty za Towar itp.) do Produktu lub dokumentach potwierdzających fakt przekazania Produktu Kupującemu.

4.9. Wysyłanie czeków towarowych i/lub czeków fiskalnych (w przypadku rozliczenia przez Sprzedawcę z wykorzystaniem rejestratora operacji rozliczeniowych), m.in. może odbywać się za pomocą dowolnych środków komunikacji w formie elektronicznej (w tym e-mail, e-mail, SMS, Viber, Telegram, WhatsApp, Push-messages, umieszczenie w Profilu kodu QR zakupionego produktu lub skierowanie np. w powyżej drogami do Kupującego itp.) zgodnie ze szczegółami podanymi w Profilu i/lub podczas składania zamówienia. W takim przypadku, w przypadku płatności za zakupiony towar przelewem i/lub usługą doręczenia (w tym przesyłką pocztową kurierską itp.) sporządzenie i wystawienie Kupującemu czeków fiskalnych może być przeprowadzone przez podmiot gospodarczy przyjmowanie środków od Kupującego.

 

5. PROCEDURA ZAMAWIANIA

5.1. Aby złożyć zamówienie, Kupujący ma na Stronie Internetowej lub w Załączniku :

 • wybierz konkretny Produkt (naciśnij dostępne opcje - rozmiar, kolor, ilość itp.)
 • dodaj wybrane produkty do koszyka (kliknij „Dodaj do koszyka”),
 • wyślij zamówienie do Sprzedawcy (kliknij przycisk „Złóż zamówienie” w Koszyku lub „KUP W 1 KLIKNIĘCIE”). Jednak w zależności od kolejności interakcji pomiędzy Administratorem a konkretnym Sprzedawcą, zamówienie może zostać wysłane do Sprzedawcy za pośrednictwem Administratora.

5.2. Składając zamówienie Kupujący potwierdza, że ​​:

 • zgadza się i bezwarunkowo akceptuje wszystkie warunki zakupu zamówionych przez siebie Produktów, określone w niniejszej Umowie oraz na stronach Witryny / Załączników, w tym Karty Produktu i strony zamówienia;
 • zapoznał się z informacjami o Produktach, dostępności (braku) preferencji, rabatach, specjalnych warunkach płatności i/lub dostawy, warunkach serwisu gwarancyjnego itp. otrzymał je w ilości wystarczającej do zakupu;
 • Produkty są zamawiane w dobrej wierze, do osobistego niekomercyjnego użytku.

5.3. Zamówione Produkty mogą zostać wysłane do Kupującego w kilku oddzielnych przesyłkach w zależności od ilości towarów, ich wymiarów, grup kompatybilności, różnych Sprzedawców, miejsca przechowywania, dostępnych metod płatności lub dostawy, całkowitego kosztu koszyka, innych czynników optymalizujących realizację zamówienia

5.4. Liczba i koszt wygenerowanych przesyłek, a także koszt dostawy każdej z nich, wyświetlany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia u Kupującego.

5.5. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego wysyłane jest do niego potwierdzenie ze wskazaniem numeru zamówienia na adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego i/lub wskazany w Profilu i/lub przeprowadzony w inny sposób określony przez Administratora/Sprzedającego

5.6. W zależności od warunków umowy Sprzedającego z Administratorem, indywidualne zamówienia mogą być przekazywane przez Administratora Sprzedającego bez przetwarzania, w celu bezpośredniego potwierdzenia (wyjaśnień) przez niego.

5.7. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji (umowę sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą) z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

5.8. W przypadku wykrycia niemożności zrealizowania zamówienia Kupującego, Sprzedawca może odrzucić zamówienie, w tym po jego potwierdzeniu, wysyłając Kupującemu stosowny e-mail i/lub numer telefonu komórkowego i/lub wskazany w Profilu i/lub w inny sposób ustalone przez Administratora/Sprzedawcę. W takim przypadku prawa i obowiązki stron związane z zakupem, sprzedażą, dostawą i dostawą zamówionych Produktów do Kupującego i jego płatnością wygasają, a zapłacona przez Kupującego wartość jest zwracana na kartę, z której nastąpiła płatność. wykonane.

5.9. Kupujący może sprawdzić postęp realizacji zamówienia w swoim Profilu.

5.10. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z nieprawidłowymi danymi kontaktowymi, danymi kontaktowymi osób trzecich, przekazaniem numeru i innych danych swojego zamówienia osobom trzecim, zapisaniem loginu i hasła do swojego konta (Profilu) lub przekazaniem jego danych w Profilu osobom trzecim. Wszelkie czynności dokonywane w Profilu i/lub z wykorzystaniem danych Kupującego traktowane są przez Administratora jako działania Kupującego i Administrator nie ponosi za takie działania odpowiedzialności.

 

6. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

6.1. Cena Produktu podana jest w hrywnach ukraińskich, ustalana z uwzględnieniem statusu podatkowego Sprzedającego i nie zawiera kosztu dostawy, który Kupujący płaci odrębnie zgodnie z wybranym sposobem dostawy i aktywowanymi programami lojalnościowymi na stronie strona internetowa GARNE.COM.UA. W takim przypadku koszt towaru i dostawy określa Sprzedawca według własnego uznania.

6.2. Sprzedający ma prawo do jednostronnej zmiany cen Produktów oferowanych do zakupu bez uprzedzenia. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, żadna zmiana ceny nie jest dozwolona po przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego do realizacji i otrzymaniu przez Kupującego wiadomości potwierdzającej.

6.3. Sposób płatności za Produkt wybiera Kupujący spośród dostępnych dla tego rodzaju Produktu opcji i określonych w Karcie Produktu i/lub na stronie zamówienia.

6.4. W przypadku wykrycia nadużycia przez Kupującego uprawnień przyznanych mu jako konsumentowi na mocy przepisów prawa i niniejszej Umowy (zamówienia przekraczające normalne potrzeby konsumenta, jednoczesne zamówienie partii Produktów z jednym towarem, ale różnymi rozmiarami/kolorami itp. ) lub osiągnięcie procentowego anulowania, odmowy i zwrotów Produktów przekraczającego Administratora, Administrator (Sprzedawca) ma prawo ograniczyć dopuszczalne dla Kupującego sposoby płatności i wymagać jedynie przedpłaty kartą bankową w momencie składania zamówienia i/lub Administrator ma prawo do zablokowania odpowiedniego Profilu Kupującego. /p>

6.5. Informacje o ustalonym przez Administratora odsetku anulacji, odmów i zwrotów, których osiągnięcie jest podstawą do ograniczenia sposobów płatności i/lub zablokowania Profilu Kupującego, mogą być zamieszczone w odpowiednich sekcjach Serwisu/Załącznikach, pod warunkiem Kupującemu w jego Profilu płatności, a także przekazaną Kupującemu na jego żądanie Administratorowi.

6.6. Towar w chwili jego przekazania, a usługa w chwili żądania jej wykonania przez Kupującego, muszą być w całości opłacone. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z płatnością w ratach lub na kredyt, warunki płatności i transferu Produktów określają warunki takiej umowy.

6.7. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, Kupujący może być zobowiązany do dostarczenia dodatkowych informacji i dokumentów (paszport, numer rejestracyjny karty płatnika podatku itp.) w celu zapłaty za Produkty (w zależności od wybranej metody płatności).

 

7. WARUNKI DOSTAWY

7.1. Dostawa jest realizowana na terenie całej Ukrainy z wyjątkiem Autonomicznej Republiki Krymu i terytoriów operacji połączonych sił, chyba że w Karcie Towarowej lub na stronie zamówienia określono inaczej.

7.2. Kupujący wybiera sposób dostawy spośród opcji dostępnych dla danego Produktu i określonych w Karcie Produktu i/lub na stronie zamówienia.

7.3. Koszt wybranej metody dostawy jest ustalany przez Sprzedawcę samodzielnie i według własnego uznania oraz wskazany na stronie zamówienia produktu zgodnie z taryfami zamieszczonymi w Karcie Produktu (usług) i/lub na stronie zamówienia, a także czy Sprzedający organizuje dostawę lub jednolite warunki platformy internetowej GARNE.COM.UA oraz czy Kupujący jest członkiem programu lojalnościowego (karta/subskrypcja/kupon lub inny).

7.4. Warunki dostawy określa odpowiednia firma kurierska w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy. Administrator nie odpowiada za warunki dostawy i nie określa ich. Przybliżony czas dostawy może być wskazany w Karcie Produktu i/lub w Profilu.

7.5. Dostawa zamówionych Produktów do Kupującego jest odrębną usługą, którą uważa się za wykonaną w momencie odbioru Produktów przez Kupującego.

7.6. W przypadku zwrotu Produktu przez Kupującego, koszt dostawy nie podlega zwrotowi, niezależnie od tego, czy opłata produktowa podlega zwrotowi.

 

8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

8.1. Zamówienie uważa się za zrealizowane, a własność Produktu i związane z nim ryzyka, w tym zniszczenie i/lub uszkodzenie Produktu, przechodzą ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą faktycznego przekazania Kupującemu, potwierdzonego podpisem Kupującego w stosowny dokument dołączony do faktury Produktu (paragony, ewidencje dostaw itp.) i/lub dokument dostarczony przez odpowiednią firmę kurierską, potwierdzający przekazanie towaru Kupującemu.

8.2. W celu otrzymania zamówienia Kupujący musi przedstawić dokument tożsamości (lista dokumentów do odbioru Produktów może zostać ustalona przez odpowiednią firmę kurierską).

8.3. Kupujący ma prawo do naruszenia integralności opakowania Produktu, do przymierzenia i zbycia Produktu w jakikolwiek inny sposób według własnego uznania tylko po dokonaniu pełnej zapłaty, chyba że co innego stanowi program lojalnościowy, którego uczestnikiem jest Kupujący . Postanowienie to nie pozbawia Kupującego praw przewidzianych w Ustawie Ukrainy „O ochronie konsumentów” do zwrotu Produktów o właściwej i niewłaściwej jakości na odpowiednich warunkach.

 

9. GWARANCJA I ZWROT TOWARU

9.1. Produkty zakupione w serwisie internetowym GARNE.COM.UA objęte są gwarancją zgodnie z obowiązującym prawem oraz Polityką Usług Sprzedawcy (producenta/wykonawcy).

9.2. Jeżeli w Karcie Produktu (lub w dokumentacji towarzyszącej Produktu, w dokumencie rozliczeniowym, w obowiązującym ustawodawstwie Ukrainy nie określono innego okresu gwarancji), okres gwarancji na takie Produkty określony przez Sprzedawcę wynosi 14 (czternaście) kalendarzowych dni od daty otrzymania p>

9.3. Administrator pomaga w rozpatrywaniu odwołań Kupujących w związku z wystąpieniem spraw gwarancyjnych, zapewniając jednocześnie wykonanie zobowiązań gwarancyjnych Sprzedającemu.

9.4. Zasady współdziałania stron w przypadku spraw gwarancyjnych można szczegółowo opisać w osobnych sekcjach (na stronach) Serwisu (aplikacje mobilne).

Kasa

9.5. W celu zwrotu jakiegokolwiek towaru, niezależnie od przyczyny zwrotu, Kupujący musi dołączyć do przesyłki ze zwracanym towarem wypełniony i podpisany wniosek o zwrot, wskazujący nazwę i ilość zwracanego towaru, a także faktyczne przyczyny zwrotu. zwrotu, a także inne dane określone przez Administratora/Sprzedawcę.

9.6. Towar dostarczany w opakowaniach jednostkowych (opakowanie producenta) podlega zwrotowi w takim opakowaniu. Podczas wysyłki takie opakowanie musi być dodatkowo zapakowane przez Kupującego, aby zachować jego integralność i wygląd.

9.7. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia towaru, jeżeli w momencie zwrotu przez Kupującego został on niewłaściwie zapakowany, w wyniku czego opakowanie jednostkowe pozostawiło ślady i/lub uszkodzenia (w tym powstałe podczas transportu: rysy, zagniecenia, oznaczenia, dodatkowe mocowanie ładunku i/lub dokumentów towarzyszących itp.) - jako produkt, którego wygląd nie jest zachowany przez Kupującego.

9.8. Bez względu na rodzaj towaru, Sprzedający ma prawo nie przyjąć takiego towaru, jeśli jest wysyłany z odpłatnością. Koszt dostawy towarów wielkogabarytowych i towarów o wadze powyżej 5 kilogramów zwracany jest Kupującemu po potwierdzeniu obecności istotnych wad.

9.9. W przypadku wysłania przez Kupującego do zwrotu towaru, który został przez niego wcześniej zaakceptowany i nie podlega zwrotowi z mocy prawa lub nie odpowiada numerowi zamówienia (wymieniony), jest niekompletny, nie posiada wszystkich dokumentów, nie jest zapakowany prawidłowo, towar jakościowy nosi ślady użytkowania lub uszkodzone opakowanie, za towar nie dotrzymał terminu zwrotu lub okresu gwarancyjnego (w zależności od wymagań Kupującego), podstawy do zwrotu towaru nie są potwierdzone, zwrot towaru nie jest akceptowany, a płatność za takie towary nie podlega zwrotowi.

9.10. W przypadku potwierdzenia podstaw do zwrotu towaru, umowę sprzedaży uważa się za rozwiązaną, a towar - zwrócony w dniu faktycznego odbioru towaru i wszystkich niezbędnych dokumentów do jego zwrotu.

9.11. Dostawa do Kupującego towarów nieprzyjętych przez Sprzedawcę do zwrotu odbywa się na koszt Kupującego.

Zwróć towary wysokiej jakości

9.12. Towar odpowiedniej jakości jest zwracany tylko w przypadku braku śladów użytkowania, w nieuszkodzonym opakowaniu, wraz z kompletem dokumentów.

Wady

9.13. Jeżeli towar ma wady niebędące wadami istotnymi, po upływie 14 (czternastu) dni od daty odbioru Kupujący ma prawo skontaktować się ze Sprzedającym zgodnie z wymogami obowiązującego prawa Ukrainy w przypadku zakupu towaru o niewłaściwej jakości.

Znaczące wady

9.14. Wymiana lub zwrot towaru w okresie gwarancyjnym odbywa się wyłącznie w przypadku wystąpienia istotnej wady, którą może potwierdzić oficjalny/autoryzowany serwis oraz udokumentowania takiej wady przy odbiorze towaru w serwisie kurierskim.

9.15. Żądania Kupującego dotyczące zwrotu towaru (w przypadku istotnych wad) za zwrotem jego wartości są spełnione pod warunkiem podjęcia przez Kupującego wszelkich niezbędnych czynności w przypadku gwarancji, określonych w niniejszej Umowie z Użytkownikiem, określonych w odpowiednich punktach ( stron) Witryny, w tym:

 • złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku o zwrot wraz z towarem,
 • przesłanie towaru w odpowiednim opakowaniu w całości,
 • dostarczenie wraz z towarem wszelkich dokumentów towarzyszących oraz dokumentów potwierdzających istnienie istotnej wady (wniosek z serwisu, dowód wystąpienia takiej wady przy odbiorze towaru w służbie przesyłki kurierskiej, dokument płatności za towar (czek , paragon itp.), kupon gwarancyjny, paszport techniczny itp.),
 • podanie danych konta bankowego (karty) w celu przekazania odszkodowania.

9.16. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia wysłanego przez Kupującego towaru bez dostarczenia wymaganych dokumentów, jak również nie rozpatrywać zgłoszenia Kupującego do czasu usunięcia jego braków. W takim przypadku datą rozwiązania umowy sprzedaży będzie data usunięcia braków Kupującego (dostarczenie niezbędnych dokumentów itp.).

9.17. Jeżeli Kupujący nie usunie wad w ciągu 1 miesiąca, obowiązek Sprzedającego do zapewnienia zachowania takiego towaru wygasa, a on ma prawo rozporządzać towarem według własnego uznania.

9.18. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu towaru, którego wniosek o zwrot został złożony przez Kupującego niewłaściwie lub w przypadku niedostarczenia niezbędnych dokumentów.

9.19. Roszczenia Kupującego nie podlegają zaspokojeniu, jeżeli zostanie udowodnione, że wady towaru powstały w wyniku naruszenia przez Kupującego zasad korzystania z towaru, warunków jego przechowywania lub warunków zwrotu.

9.20. Warunki i tryb zwrotu towarów (właściwej lub niewłaściwej jakości) mogą być również określone w niektórych sekcjach (stronach) Witryny, w tym w sekcji „Pomoc”.

 

10. ZWRÓCIĆ. SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI

10.1. Środki są zwracane Kupującemu po otrzymaniu zwróconych Produktów, rozpatrzeniu przez Sprzedającego należycie wypełnionego przez Kupującego wniosku o zwrot wraz z załączonymi dokumentami na towarze i potwierdzeniem podstaw zwrotu.

10.2. Termin i sposób zwrotu środków Kupującemu określa Sprzedający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.3. Aby dokonać zwrotu, Kupujący ma prawo wskazać dane swojej karty bankowej w Profilu oraz w żądaniu zwrotu.

10.4. O ile Sprzedający nie określił inaczej lub nie uzgodnili tego Kupujący i Sprzedający, środki za zwracane Produkty są przelewane na kartę bankową, z której dokonano zapłaty za ten Produkt, a jeśli płatność została dokonana bez użycia karty bankowej – na kartę bankową określony w Profilu jako główny i / lub we wniosku o zwrot pieniędzy.

10,5. Jeśli w Profilu Kupującego znajduje się kilka kart bankowych, musi on z góry określić główną. Jeśli w Profilu jest tylko jedna karta bankowa, jest to karta podstawowa.

 

11. PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE. MARKETING I INNE ŚRODKI

11.1. Administrator może wprowadzić programy lojalnościowe dla Kupujących, m.in. w postaci usługi przedpłaconej, kuponów (w tym rabatów), kart podarunkowych, których szczegółowe warunki określone są w Serwisie/w Załącznikach.

11.2. Programy lojalnościowe mogą nie dotyczyć niektórych Produktów lub określonych Sprzedawców, jak wskazano w Karcie Produktu i/lub na stronie zamówienia.

11.3. Administrator może prowadzić działania (działania) reklamowe i marketingowe w celu utrzymania świadomości konsumenckiej platformy internetowej GARNE.COM.UA i oferowanych na niej Produktów do zakupu, a także przyciągnięcia nowych klientów.

11.4. Można przeprowadzić odpowiednie czynności:

 • w Witrynie / w Aplikacjach;
 • na stronach GARNE.COM.UA w sieciach społecznościowych (Facebook, Instagram).

11.5. O ile w ogłoszeniu nie wskazano inaczej dla jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych Administratora, uważa się, że:

 • Zasady i warunki takich wydarzeń, w tym warunki otrzymywania i korzystania z zachęt (bonusów, nagród za udział w konkursie itp.), są zamieszczone na Stronie/w Załącznikach i/lub można je znaleźć pod adresem call center Administratora,
 • Takie środki obowiązują na całym terytorium Ukrainy, z wyjątkiem terytorium Krymu i Agencji Ochrony Środowiska.

11.6. Rejestrując się i / lub kupując Produkty na platformie internetowej GARNE.COM.UA, Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie zaktualizowanych informacji, biuletynów z najnowszymi wiadomościami, nowościami, ofertami specjalnymi i ogłoszeniami o sprzedaży za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji, w tym e-maili , SMS, Viber, powiadomienia Push zgodnie ze szczegółami określonymi w Profilu.

11.7. Jeżeli Kupujący chce odmówić przesyłania informacji z GARNE.COM.UA, które mają charakter reklamowy, może skontaktować się z obsługą techniczną lub wypisać się z Profilu.

 

12. WSPARCIE KLIENTA. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

12.1. Administrator i Kupujący mogą wymieniać informacje o Produkcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu (SMS), Viber, aplikacji mobilnych, reklam i/lub wiadomości.

12.2. Administrator zapewnia wymianę informacji Kupującego ze Sprzedającymi oraz występuje jako pośrednik (mediator) w rozpatrywaniu odwołań i rozstrzyganiu roszczeń Kupujących jako konsumentów.

12.3. Kupujący komunikuje się ze Sprzedawcą (w zakresie właściwości Produktu, warunków i sposobów dostawy, w przypadku sporów itp.) poprzez kontakty znajdujące się w karcie Produktu / w sekcji Profil zapytania. W przypadku braku takich informacji Kupujący może skontaktować się z Administratorem.

12.4. Treść wszelkich negocjacji Kupującego z pracownikami i innymi przedstawicielami Administratora, prowadzonych za pomocą dowolnych środków komunikacji, może być utrwalana i przechowywana. Prowadząc rozmowę z Administratorem (jego przedstawicielem), w tym telefoniczną i czatową, Kupujący wyraża zgodę na utrwalanie, zapisywanie i wykorzystywanie jej treści w rozwiązywaniu spraw związanych z taką rozmową.

 

13. POLITYKA PRYWATNOŚCI. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka prywatności dotyczy tej Witryny i załączników GARNE (które, w tym tekst niniejszej Umowy, obejmują usługi, towary, produkty itp.). Polityka prywatności zawiera opis, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób możemy je wykorzystywać oraz jakie oferujemy Państwu opcje zarządzania informacjami, które zbieramy w celu korzystania z naszych Usług.

13.1. Dane osobowe zbierane podczas świadczenia naszych Usług. Podane przez Ciebie informacje.

Możesz odwiedzać i korzystać z wielu naszych Usług bez ujawniania swoich danych osobowych. Jednak w celu korzystania z oddzielnych, specjalnych lub rozszerzonych grup Usług, będziesz musiał podać nam określone dane osobowe, aby te grupy działały prawidłowo. Kiedy korzystamy z rozszerzonych grup naszych Usług (takich jak tworzenie profilu, organizowanie promocji, dokonywanie zakupów lub zamieszczanie komentarzy), zbierane przez nas dane osobowe mogą obejmować (ale nie wyłącznie):

 1. Imię, drugie imię i nazwisko,
 2. Adres e-mail i/lub adres e-mail,
 3. Hasło,
 4. Rzeczywisty adres,
 5. Numery telefonów,
 6. Data urodzenia,
 7. Informacje o karcie płatniczej,
 8. Informacje o lokalizacji,
 9. Kontakty (przechowywane na urządzeniu bezprzewodowym) i inne dane osobowe wyszczególnione w niniejszej Polityce prywatności oraz informacje, o które możesz poprosić i które możesz podać (w tym adres IP itp.).

Jeśli zbieramy takie informacje, w większości przypadków odpowiednia strona(y) lub lokalizacja(e) Usług będzie zawierać informacje o tym, jakie informacje są wymagane do prawidłowego funkcjonowania grup usług i funkcji, których potrzebujesz, aby zapewnić wymagane lub wymagane informacje. Oprócz powyższej listy może być wymagane wyrażenie zgody na wykorzystanie innych informacji w sposób określony na odpowiednich stronach Usługi.

13.1.1. W przypadkach przewidzianych na Stronie / w Załącznikach (uproszczona procedura płatności kartą bankową, płatność ratalna (na kredyt), gotówka ponad kwotę ustawową, inne szczególne warunki odbioru lub płatności Produktów, zwrot za zwrócone Produkty itp.) dodatkowe działania, dostarczanie dodatkowych danych i/lub dokumentów na swój temat w sposób i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy użytkownika.

13.1.2. Niepodanie (niepełne podanie) danych osobowych przez Kupującego, co według algorytmów ustalonych przez Administratora platformy internetowej GARNE.COM.UA niezbędnych do wykonania operacji zleconych przez Kupującego, uważa się za odmowę wykonania przez Kupującego takich operacji i wymagać od Administratora, Sprzedawcy lub partnera finansowego działań na rzecz Kupującego, ze względu na treść takich transakcji.

13.2. Warunki i ujawnianie Twoich danych osobowych.

Jeśli przekazujesz nam lub stronom trzecim działającym w naszym imieniu dane osobowe, możemy wykorzystywać i ujawniać Twoje dane w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności i zwrócony do Twojej uwagi w momencie, gdy po raz pierwszy podajesz swoje dane, lub dopuszczalne zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy. Nie będziemy sprzedawać, udostępniać do tymczasowego użytku, publikować ani ujawniać nikomu Twoich danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce prywatności. Możemy wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe w przypadkach opisanych w sekcji 1 powyżej i możemy:

1) Wykorzystywać Twoje dane w celu świadczenia usług, o które prosisz lub przedstawiać Ci oferty, informacje o działaniach promocyjnych (takich jak promocje, subskrypcje towarów i usług itp.) lub treści lub dodawać Cię do naszej listy mailingowej;/ > 2) Wykorzystywać swoje dane do wysyłania wiadomości e-mail, w tym powiadomień o Witrynie, Dodatkach dotyczących interakcji z naszą Witryną i Dodatkami, produktami, usługami, sponsorami, partnerami i podmiotami stowarzyszonymi podczas dokonywania zakupów, wyrażania zgody na warunki lub warunków lub w inny sposób wchodzą w interakcję z naszą Witryną i Aplikacjami, pod warunkiem, że wysyłanie takich wiadomości elektronicznych jest dozwolone przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy, a także wysyłanie czeków towarowych i / lub czeków fiskalnych (w przypadku płatności za zakupione produkty przez Sprzedawcę za pomocą rejestratora transakcji rozliczeniowych) środki komunikacji w formie elektronicznej (m.in. adres e-mail, adres e-mail, SMS, Viber, Telegram, WhatsApp, Push-messages) zgodnie z danymi określonymi w Profilu i/lub podczas składania zamówienia; > 3) Udostępniaj swoje dane stronom trzecim, w tym dostawcom usług, sponsorom i partnerom promocyjnym, aby mogli pomóc nam w świadczeniu usług, ofertach, informacjach o działaniach promocyjnych lub treściach, o które prosiłeś, lub z innych powodów, zgodnie z zasadami reklamowymi. środki lub warunki, na które zwrócono Twoją uwagę w momencie podania danych osobowych, aby osoby trzecie mogły prowadzić działania promocyjne, wysyłać Ci oferty lub treści albo dodawać Cię do swojej listy mailingowej;
4) Przenieś swoje dane po uprzednim powiadomieniu do odpowiedniej lokalizacji naszych Usług, gdzie zbieramy Twoje dane osobowe do transakcji gospodarczych i informujemy, że będziemy udostępniać takie informacje stronom trzecim;
5) Wykorzystywać i przekazywać Twoje dane naszym zewnętrznym partnerom ankiet, aby wysyłać Ci okresowe ankiety w celu poprawy jakości naszych Usług;
6) Wykorzystywać i przekazywać swoje dane w związku z programami lojalnościowymi, członkostwem lub programami bonusowymi (promocyjnymi), które towarzyszą korzystaniu z naszych Usług, lub stronom trzecim, od których możesz kupować towary lub usługi w związku z takim programem; lub wykorzystywać lub przesyłać swoje informacje za Twoją zgodą.


13.3. Dowiedz się więcej o zbieraniu danych o lokalizacji.

Dane o lokalizacji, które zbieramy. Podczas korzystania z naszych Usług możemy poprosić Cię o zgodę na zbieranie danych o lokalizacji. Należy pamiętać, że niektóre funkcje naszych Dodatków wymagają od nas weryfikacji Twojej bieżącej lokalizacji, a zatem niektóre funkcje mogą być niedostępne, jeśli zdecydujesz się nie podawać nam informacji o lokalizacji. Charakter żądanych danych o lokalizacji może zależeć od wielu czynników, w tym urządzenia (takiego jak laptop, smartfon, tablet itp.), metody połączenia z Internetem (takiej jak przewodowe łącze szerokopasmowe, bezprzewodowe itp.). Jeśli pozwolisz naszym Dodatkom określać Twoją lokalizację, możemy od czasu do czasu otrzymywać dane o lokalizacji (takie jak kod pocztowy), gdy korzystasz z naszych Dodatków lub pozostawiasz je otwarte. Możemy również wykorzystywać te informacje wewnętrznie lub we współpracy z naszymi zewnętrznymi dostawcami usług, aby spersonalizować Twoje dane i przesłać sugestie, które mogą Ci odpowiadać. W zależności od platformy, z której korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszych aplikacji (takich jak Apple iOS, Google Android, Windows itp.), możesz użyć wewnętrznych ustawień swojego urządzenia bezprzewodowego lub aplikacji, aby sprawdzić, czy dane lokalizacji są przesyłane.

13.4. Dowiedz się więcej o naszym dostępie do Twoich kontaktów.

Uzyskaj dostęp do swoich kontaktów. Gdy korzystasz z naszych aplikacji, możemy poprosić Cię o pozwolenie na dostęp do Twojej listy kontaktów (takiej jak książka adresowa), abyśmy mogli porównać osoby z Twojej listy kontaktów z osobami, które już korzystają z naszych aplikacji i korzystają z naszych usług. Nie przechowujemy informacji z Twojej listy kontaktów.

13.5. Inne informacje gromadzone i ujawniane w ramach świadczenia naszych Usług. Nasze pliki cookie i sygnały nawigacyjne.

Używamy i zezwalamy na stosowanie zautomatyzowanych metod, takich jak pliki cookie (niewielka ilość informacji, która zawiera unikalny ciąg znaków, który jest wysyłany do przeglądarki lub aplikacji z komputerów w Witrynie i przechowywany na dysku twardym Twojego komputer lub urządzenie), sygnały nawigacyjne (technologia wykorzystywana do śledzenia aktywności, znana również jako znaczniki pikselowe) lub podobne technologie, samodzielnie lub w połączeniu z informacjami, które pozwalają zidentyfikować osobę, którą zdecydujesz się nam przekazać. Przykłady informacji, które zbieramy i analizujemy za pomocą tych metod, obejmują (ale nie ograniczają się do): dane osobowe poświadczone przez Ciebie, adres protokołu internetowego (adres IP) używanego do łączenia Twojego komputera lub urządzeń z Internetem; adres e-mail; nazwa konta i hasło rodzaj i wersję systemu operacyjnego i platformy komputera lub urządzenia; historia zakupów; pełna historia wizyt w ramach usługi Uniform Resource Locator (URL) w naszych Usługach, w tym data i godzina; oraz produkty, które oglądałeś lub szukałeś. Używamy oprogramowania do oceny i zbierania danych sesji, w tym czasów odpowiedzi strony, błędów ładowania, czasów odsłon, informacji o interakcji na stronie (takich jak przewijanie, klikanie i najeżdżanie na elementy) oraz metod używanych do przechodzenia na inne strony. Używamy i możemy umożliwiać stronom trzecim, które świadczą usługi związane z naszymi Usługami, otrzymywanie metod automatycznego gromadzenia danych, aby umożliwić Ci korzystanie z „koszyka” podczas korzystania z naszych Usług, utrzymanie preferencji oraz ulepszanie, dostarczanie i personalizowanie treści i ofert naszych Usług.

Pliki cookie i sygnały nawigacyjne stron trzecich; Reklamodawcy sieciowi.

Zezwalamy niektórym stronom trzecim, takim jak dostarczające reklamy, treści, dostęp do sieci społecznościowych lub innych usług związanych z naszymi Usługami, na używanie plików cookie, sygnałów nawigacyjnych lub podobnych technologii w niektórych sekcjach witryny, związanych z Usługami lub w niektórych wysłanych przez nas wiadomościach e-mail. Firmy zewnętrzne, które monitorują i dostarczają reklamy w Witrynie oraz w aplikacjach takich jak nasza, są powszechnie nazywane „reklamodawcami sieciowymi”. Autoryzowany reklamodawca sieciowy może używać plików cookie, sygnałów nawigacyjnych lub podobnych technologii w celu zbierania informacji o Twoich interakcjach z naszymi Usługami w celu dostosowania reklam i treści dostarczanych za pośrednictwem naszych Usług i innych stron internetowych w sieci reklamowej. Możesz zrezygnować z ukierunkowanych reklam behawioralnych od wielu dużych zewnętrznych reklamodawców sieciowych.
Sieci społecznościowe.

Podczas korzystania z naszych usług w niektórych sieciach społecznościowych stron trzecich (na przykład Facebook, Twitter, Google+) (indywidualnie lub razem, zwanych dalej „Sieciami społecznościowymi”), możesz mieć możliwość połączenia swojego konta w Witrynie , w załączniku do konta w sieci społecznościowej. Jeśli zezwolisz na takie połączenie, pozwalasz nam udostępniać lub publikować informacje na temat korzystania z naszych Usług w tej sieci społecznościowej i jej użytkownikach, uzyskiwać dostęp do twoich informacji w sieci społecznościowej dostarczonej przez ciebie w momencie wyrażenia zgody na połączenie. Informacje, które możemy udostępniać sieci społecznościowej, mogą obejmować (między innymi): informacje techniczne dotyczące korzystania z naszych Usług, komentarze dotyczące Usług lub filmy, które oglądałeś korzystając z naszych Usług. Informacje o Tobie w mediach społecznościowych, do których możemy uzyskać dostęp za Twoją zgodą, mogą obejmować (między innymi) listę podstawowych informacji o Twoim koncie w sieci społecznościowej, informacje o lokalizacji, listę kontaktów, znajomych i subskrybentów oraz niektóre typy. sieć społeczna. Jeśli zezwolisz na połączenie między Siecią Społecznościową a naszymi Usługami, my (i ta Sieć Społecznościowa) możemy Cię zidentyfikować i powiązać informacje uzyskane w wyniku tego połączenia z informacjami, które już posiadamy o Tobie. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i ustawieniami prywatności sieci społecznościowej, z której zdecydujesz się udostępniać informacje.

Identyfikator urządzenia.

Gdy korzystasz z naszej Aplikacji mobilnej (w tym Witryny), my lub zewnętrzny dostawca usług możemy rejestrować unikalny identyfikator urządzenia i wykorzystywać te informacje w uogólnionej i bezosobowej formie do badania naszych użytkowników i poprawy jakości nasze usługi.

13.6. Inne okoliczności, w których Twoje dane mogą zostać ujawnione.

Możemy udostępniać zbiorcze dane demograficzne stronom trzecim. Informacje te nie są powiązane z danymi osobowymi, które mogą identyfikować Ciebie lub kogokolwiek innego.
Po pewnym czasie GARNE GROUP LLC może zostać sprzedana wraz z jej aktywami lub może nastąpić inna umowa korporacyjna. W takim przypadku informacje o kliencie mogą być jednym z przeniesionych zasobów.

Możemy poprosić Cię o Twoje dane osobowe i ogólne zgodnie z wezwaniami sądowymi, nakazami lub nakazami. Jeśli zostaniemy do tego zobowiązani, bezwarunkowo będziemy przestrzegać prawa. Ponadto, niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej Polityki prywatności, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania, ujawniania lub przekazywania danych osobowych i ogólnych w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w związku z działaniami niezgodnymi z prawem, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami związanymi z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, naruszenia Umowy w sprawie korzystania z którejkolwiek z naszych Usług lub zgodnie z prawem.

13.7. Zarządzaj swoimi informacjami.

Możesz wybrać i kontrolować, jakie konkretnie informacje o sobie podajesz i jakie konkretnie informacje będą gromadzone automatycznie podczas korzystania z naszych Usług. Jeśli nie chcesz podawać pewnych informacji niezbędnych do korzystania z rozszerzonej funkcjonalności lub zawartości naszych Usług, nie korzystaj z tej funkcji lub treści.
Jeśli nie chcesz, aby informacje były zbierane za pomocą plików cookie, większość przeglądarek ma prostą procedurę, która pozwala użytkownikowi zaakceptować lub nie zaakceptować większości plików cookie. Niektóre rodzaje plików cookie, które są używane do uzyskiwania dostępu do filmów dostępnych w naszej Witrynie, nazywane są lokalnymi obiektami współdzielonymi lub plikami cookie Flash i nie można nimi zarządzać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

13.8. Inne informacje.

Nie umieszczamy w naszych Usługach żadnego oprogramowania szpiegującego ani programów reklamowych, nie rozpowszechniamy żadnych wiadomości komercyjnych i nie zezwalamy na rozpowszechnianie jakichkolwiek wiadomości komercyjnych osobom trzecim za pośrednictwem oprogramowania szpiegującego lub programów reklamowych. „Oprogramowanie szpiegowskie” lub „program reklamowy” oznacza wszelkie oprogramowanie, które zostało pobrane lub zainstalowane na komputerze lub urządzeniu internetowym użytkownika bez jego faktycznej zgody i umożliwia wyświetlanie użytkownikowi komunikatów handlowych. Jeśli uważasz, że na Twoim komputerze może być zainstalowane oprogramowanie szpiegujące innej firmy, w Internecie dostępnych jest różne oprogramowanie antyszpiegowskie i antyadware, które pomoże Ci określić, czy tak jest.

13.8.1. Jak chronimy Twoje dane.

Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania zebranych danych, aby chronić je przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Twoich danych osobowych (nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych w naszej Witrynie).

13.8.2. Udostępnianie danych osobowych.

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie wypożyczamy danych osobowych użytkowników. W celach opisanych powyżej możemy udostępniać naszym partnerom i reklamodawcom ogólne nieosobowe dane demograficzne. Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców, aby pomóc nam zarządzać naszą działalnością i Witryną lub zarządzać działaniami w naszym imieniu, takimi jak korespondencja, badania statystyczne i inne. Możemy udostępniać te informacje tym stronom trzecim w ograniczonych celach, pod warunkiem, że udzielisz nam odpowiedniego pozwolenia (umowy).

13.8.3 Zmiany w Polityce prywatności.

Mamy prawo, według własnego uznania, do aktualizacji polityki prywatności w dowolnym momencie. Zachęcamy użytkowników do regularnego sprawdzania tej strony, aby być świadomym wszelkich zmian w sposobie ochrony gromadzonych przez nas danych osobowych. Korzystając z Witryny, zgadzasz się ponosić odpowiedzialność za okresowe przeglądanie i zmianę Polityki prywatności.

13.8.4 Twoja zgoda na te warunki.

Korzystając z Witryny i/lub Aplikacji, wyrażasz bezwarunkową zgodę na niniejszą politykę. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą polityką, nie korzystaj z naszej Witryny i / lub Aplikacji. Dalsze korzystanie z Witryny po zmianach w polityce prywatności będzie uważane za zgodę na te zmiany.

13.8.5. Zastrzeżenie.

Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy witryn stron trzecich. Administracja witryny nie ponosi odpowiedzialności za działania innych stron internetowych.

Skontaktuj się z nami.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami pod adresem: info@garne.com.ua.

Jeśli wprowadzimy istotną zmianę w obowiązującej Polityce prywatności, opublikujemy Cię na naszej stronie Witryny oraz w naszych Załącznikach, aby umożliwić zapoznanie się ze zaktualizowaną polityką.

 

14. OPINIE KUPUJĄCYCH

14.1. Kupujący mogą wystawić opinię na temat zakupionych przez siebie Produktów na platformie internetowej GARNE.COM.UA w Kartach Produktów na Stronie / w Załącznikach, aby podzielić się obiektywnymi i wiarygodnymi doświadczeniami konsumentów.

14.2. Opinie klientów są publikowane na stronie internetowej GARNE.COM.UA w takiej postaci, w jakiej są, bez poprawek lub redukcji ze strony Administratora.

14.3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwisu internetowego GARNE.COM.UA (nie publikowania) wszelkich uwag, w szczególności jeżeli:

 • nie dotyczy opisu Produktu lub jest umieszczony w Karcie innego produktu;
 • zawiera opis Produktów, których Kupujący nie kupił na platformie internetowej GARNE.COM.UA;
 • odnosi się do pojedynczych przypadków lub indywidualnych negatywnych doświadczeń, które nie mają charakteru systemowego,
 • zawiera wyrażenia w niegrzecznej i uwłaczającej formie wobec dowolnej osoby;
 • dotyczy kosztu Produktu, cennika na platformie internetowej GARNE.COM.UA;
 • zawiera bezpośrednie lub ukryte linki do innych witryn lub sklepów, w tym ich adresy;
 • powtarza te same pytania
 • zawiera oszustwo (zdjęcia, zestaw liter, pozbawiony znaczenia tekst itp.),
 • narusza przepisy prawa, normy moralności publicznej,
 • jest nieprawidłowy.

14.4. Administrator nie świadczy na rzecz Kupujących usług medialnych i nie zobowiązuje Kupujących do publikowania ich opinii.

14.5. Administrator może, ale nie zobowiązuje się, poinformować Kupującego o zamieszczeniu lub usunięciu jego opinii.

14.6. Decyzje o opublikowaniu lub usunięciu opinii są podejmowane przez Administratora według jego wyłącznego uznania i nie podlegają odwołaniu.

 

15. INNE POSTANOWIENIA

15.1. Administrator nie odpowiada za zobowiązania Sprzedającego.

15,2. W przypadkach, gdy Administrator nie jest sprzedawcą towarów lub wykonawcą usług oferowanych w serwisie internetowym GARNE.COM.UA, nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupujących oraz zobowiązań wynikających z zawarcia umowy sprzedaży towarów lub usług w Serwisie / w Załącznikach, w tym m.in. sprzedaż towaru, dostawa, zobowiązania gwarancyjne Sprzedającego, zwrot pieniędzy za Produkt, niezgodność Produktów z oczekiwaniami Kupującego, spełnienie innych zobowiązań przez Sprzedającego

15.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Kupującego związane z zakupem Produktów w Serwisie/w Załącznikach oraz za działania osób trzecich/warunki (procedura) ich świadczenia usług na rzecz Kupującego/Dostawcy, w tym między innymi w odniesieniu do usług w zakresie płatności za Produkty, dostawy Produktów itp.

15.4. Administrator ma prawo do dokonywania zmian w treści niniejszej Umowy w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich opublikowania.

15,5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i dokładność informacji przekazanych przez niego Administratorowi, zawartych w jego opinii/komentarzach i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za podanie i/lub rozpowszechnienie informacji niedokładnych, obraźliwych oraz naruszających/może naruszać prawa i chronione prawem interesy osób trzecich, niezależnie od tego, czy są użytkownikami, sprzedawcami platformy internetowej GARNE.COM.UA, czy nie.

15.6. W przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy (w tym zamawiania Produktów w celu prowadzenia działalności komercyjnej (biznesowej) (odsprzedaży)), Kupujący musi zwrócić Administratorowi (Sprzedawcy) szkody związane z takim naruszeniem.

15.7. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Kupującego (pozbawienia go możliwości zamawiania i zakupu Produktów), zwracania się do organów ścigania i przekazywania im danych takiego Kupującego, jeżeli jakiekolwiek działania Kupującego, w ocenie Administratora są oznakami nadużyć, oszustw i/lub może zaszkodzić interesom innych kupujących i/lub stron trzecich i/lub zablokować dostęp kupujących do Witryny/dodatków według własnego uznania.

15.8. Informacja o odsetku rezygnacji, odmów i zwrotów ustalonych przez Administratora, których osiągnięcie jest podstawą do zablokowania Kupującego, może być umieszczona w odpowiednich sekcjach Serwisu/Załącznikach, udostępnianych Kupującemu w jego Profilu lub wiadomościach blokujących i przekazane Kupującemu na jego żądanie Administratorowi.

 

Wydanie obowiązuje od 1 grudnia 2021 r.